• AQUILA partnerem biegu DotlenieniRUN

    14 marca 2022

Reprezentanci drużyny AQUILA Brzeg już rozpoczęli przygotowania do biegu, który odbędzie się 27 marca z okazji Światowego Dnia Wody. DotlenieniRUN to bieg uliczny, podczas którego zwracamy uwagę na problemy związane z kryzysem klimatycznym i inne kwestie ekologiczne.

To ini­cja­ty­wa, któ­ra ma na celu za­chę­ce­nie mi­ło­śni­ków ak­tyw­ne­go spę­dza­nia cza­su do wspól­ne­go bie­gu i dbania o środowisko. Or­ga­ni­za­to­rzy chcą za­pro­sić do udzia­łu w im­pre­zie fa­nów spor­tu, ale też wszyst­kich tych, któ­rzy na co dzień go nie upra­wia­ją, a chcą za­cząć swo­ją przy­go­dę z bie­ga­niem. Dla uczest­ni­ków przy­go­to­wa­no dwie tra­sy na dy­stan­sach 5 i 10 km.

Za każdego zawodnika biorącego udział w biegu, organizatorzy posadzą jedno drzewo! Trasa przebiega w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Skarbimierzu, gdzie mieści się również nasza fabryka. Celem biegu w tym szczególnym dniu dla planety jest troska o środowisko, a w szczególności przypomnienie o oszczędzaniu wody i tworzeniu nowych terenów zielonych.

Organizatorzy biegu: Fun­da­cja Roz­wój i Do­tle­nie­ni.org
Inicjatywa pod pa­tro­na­tem: Sta­ro­sty Po­wia­tu Brze­skie­go i Wój­ta Gmi­ny Skar­bi­mierz

Więcej informacji