• Polityka prywatności i cookies


Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

W celu prowadzenia działalności zawodowej, VPK Group NV oraz wszystkie jej spółki zależne (łącznie „VPK Group”), jako Administratorzy danych, muszą przetwarzać Dane osobowe i zawodowe dotyczące pracowników, wnioskodawców, klientów i dostawców. VPK Group podejmie wszelkie odpowiednie środki, aby upewnić się, że te czynności przetwarzania są zgodne z Europejskim rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”) i innymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych.


1. DEFINICJE
Zgoda: prawnie wiążący sposób wyrażenia woli, dobrowolnie, w którym Osoba, której dane dotyczą oświadcza, że ​​wyraża zgodę na przetwarzanie danych.

Klienci: wszystkie firmy, które składają zamówienia na produkty lub usługi Grupy VPK.

Administrator danych: Administrator danych to osoba lub organizacja, która określa kiedy, dlaczego i jak przetwarzać dane osobowe. Administrator danych jest odpowiedzialny za ustalanie praktyk i polityk zgodnie z RODO.

Osoba, której dane dotyczą: osoba fizyczna, czyli zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba, której Dane osobowe są w posiadaniu Grupy VPK. Nie dotyczy to firm ani innych podmiotów prawnych.

Dane osobowe: wszelkie informacje identyfikujące osobę, której dane dotyczą lub informacje dotyczące Osoby, której dane dotyczą, za pomocą którego Osoba, której dane dotyczą może zostać zidentyfikowana (bezpośrednio lub pośrednio) na podstawie tych samych danych lub w połączeniu z innymi identyfikatorami BBP posiada lub może uzyskać rozsądny dostęp. Dane osobowe obejmują poufne dane osobowe, ale wykluczają anonimowe dane lub dane, które zostały trwale usunięte z tożsamości Osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe mogą być rzeczywiste (np. imię i nazwisko, adres e-mail, lokalizacja lub data urodzenia) lub w formie opinii na temat działań lub zachowania tej osoby. Dane osobowe w szczególności obejmują, ale nie są ograniczone do, dane kontaktowe Osoby, której dane dotyczą, wykształcenie, szczegóły finansowe i dotyczące wynagrodzenia, szczegóły dotyczące świadectw i dyplomów, wykształcenie i umiejętności, stan cywilny, obywatelstwo, stanowisko i życiorys (CV).

Przetwarzanie danych / Przetwarzać dane: wszelkie działania związane z wykorzystaniem Danych osobowych. Obejmuje to uzyskiwanie, rejestrowanie lub przechowywanie danych lub przeprowadzanie operacji lub zestawu operacji na danych, w tym organizowanie, zmienianie, odzyskiwanie, wykorzystywanie, ujawnianie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzanie obejmuje również przekazywanie lub przesyłanie Danych osobowych stronom trzecim.

2. ZASADY
VPK Group przestrzega ogólnych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych określonych w RODO. Dane te muszą być:

przetwarzane zgodnie z prawem, uczciwie i w przejrzysty sposób
gromadzone tylko w określonych, wyraźnych i uzasadnionych celach
odpowiednie, istotne i ograniczone do tego, co jest niezbędne w związku z celami, dla których są przetwarzane
dokładne, kompletne, w razie konieczności aktualizowane i odpowiednie do celów zbiórki
przechowywane w formie uniemożliwiającej identyfikację Osób, których dane dotyczą dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których przetwarzane są dane
przetwarzane w sposób zapewniający bezpieczeństwo, przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony przed nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem
przekazywane wyłącznie przy użyciu odpowiednich zabezpieczeń
udostępnione Osobom, których dane dotyczą, które mogą wykonywać określone prawa w odniesieniu do swoich Danych osobowych

3. CELE GROMADZENIA DANYCH

Zebrane Dane osobowe dotyczą zazwyczaj następujących elementów: imię i nazwisko, obywatelstwo, stanowisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, szczegóły finansowe i dotyczące wynagrodzenia, wykształcenie, stan cywilny i życiorys (CV).

VPK Group przetwarza Dane osobowe wyłącznie w celu prowadzenia działalności zawodowej. W związku z tym, VPK Group gromadzi przede wszystkim Dane osobowe do następujących celów biznesowych (bez ograniczeń):


Personel i płace
Przestrzeganie zobowiązań prawnych, regulacyjnych i ładu korporacyjnego oraz dobrych praktyk
Wdrażanie umów
Realizacja usług wspólnych (ICT, finanse,…)
Cele administracyjne
Cele finansowe
Rekrutacja i selekcja
Sprawy dyscyplinarne
Monitorowanie personelu (dostęp do systemów/obiektów, nieobecności, zgodność z polityką,…)
Badanie reklamacji
Badania i rozwój
Zdrowie i bezpieczeństwo
Kwestie dyscyplinarne i zażalenia
Kontrola jakości
Marketing
Poprawianie usług
Dane osobowe uzyskane za pośrednictwem formularza kontaktowego na tej stronie internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w celu dostarczenia żądanych informacji. Niniejsza strona internetowa automatycznie utrzymuje również pliki dotyczące korzystania przez odwiedzających w celu generowania statystyk do anonimowej analizy tego użycia.


4. PRAWNE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA
VPK Group stosuje wszelkie rozsądne środki w celu zapewnienia, że ​​Dane osobowe są gromadzone zgodnie z RODO. Dotyczy to wszystkich Danych osobowych, niezależnie od sposobu ich gromadzenia: zbieranych osobiście, w formie elektronicznej lub poprzez przesyłanie za pośrednictwem strony internetowej VPK Group.

W przypadku większości działań związanych z przetwarzaniem, o których mowa w sekcji 4, VPK Group może polegać na jednej z następujących podstaw prawnych przetwarzania, jak przewidziano w RODO: umowna konieczność lub prawne zobowiązanie. Jeżeli te podstawy prawne nie mają zastosowania, VPK Group zażąda od Osoby, której dane dotyczą wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych osobowych. Zgoda będzie wymagana, jeśli przetwarzane Dane osobowe będą dotyczyły, między innymi, robienia i używania zdjęć, wysyłania biuletynów, badań i rozwoju oraz marketingu.

Dane osobowe podmiotów zewnętrznych, takich jak Klienci i dostawcy, które mają być przetwarzane, będą dotyczyły nazwy, adresu e-mail i numeru telefonu pracowników lub przedstawicieli Klientów i dostawców. Podstawa prawna, na podstawie której odbywa się działalność przetwarzania, jest umowna. RODO potwierdza, że ​​w celu zawarcia lub wykonania umowy konieczne i uzgodnione jest, że przetwarzanie Danych osobowych odbywa się w ramach tego zakresu umownego.

5. PRZESYŁANIE DANYCH
Wszelkie informacje, które wchodzą w zakres definicji Danych osobowych, pozostaną poufne i zostaną ujawnione stronom trzecim z odpowiednią zgodą Osoby, której dane dotyczą, chyba że VPK Group może polegać na podstawie przetwarzania zgodnie z RODO i wspomnianej w sekcji 5.

Krótki przegląd kategorii odbiorców: podmioty partnerskie, dystrybutorzy, dostawcy usług, partnerzy finansowi, firmy ubezpieczeniowe, przetwórcy płac, dostawcy usług IT i inne firmy, z których VPK Group może korzystać w celu uzyskania wsparcia. Grupa VPK nie będzie udostępniać Danych osobowych stronom trzecim w celach innych niż biznesowe, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane przez prawo lub dozwolone zgodnie z RODO.

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Osoby, których dane dotyczą mają wiele praw, jeśli chodzi o ich Dane osobowe. Przede wszystkim Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do swoich Danych osobowych będących w posiadaniu VPK Group. Po drugie, Osoby, których dane dotyczą, mogą zapytać, jakie Dane osobowe są przechowywane na ich temat i z jakiego powodu, zadawać pytania dotyczące sposobu gromadzenia Danych osobowych, ich aktualności i składać wniosek o niestosowanie Danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

VPK Group zapewnia również Osobom, których dane dotyczą prawo do bycia zapomnianym. Oznacza to, że Osoby, których dane dotyczą, mogą złożyć wniosek o usunięcie swoich Danych osobowych z plików lub baz danych należących do VPK Group.

W przypadku któregokolwiek z tych pytań lub wniosków, można wysłać e-mail na adres dpo@vpkgroup.com. Wszystkie wiadomości e-mail będą odbierane tak szybko, jak to będzie możliwe.

7. DOKŁADNOŚĆ DANYCH
VPK Group z jednej strony zobowiązuje się do przechowywania Danych osobowych Osób, których dane dotyczą oraz zapewnienia, że są one aktualne i dokładne, na tyle na ile to możliwe. Z drugiej strony, Osoby, których dane dotyczą są proszone o powiadomienie VPK Group o wszelkich istotnych zmianach dotyczących Danych osobowych przechowywanych na ich temat przez VPK Group.

8. PRZECHOWYWANIE I ZABEZPIECZENIE DANYCH
VPK Group stosuje wszelkie uzasadnione środki, aby nie przechowywać Danych osobowych Osób, których dane dotyczą dłużej niż to konieczne w związku z celem, dla którego są przechowywane.

Dane osobowe są zabezpieczone odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi przed nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Działy ICT VPK Group opracowały i wdrożyły zabezpieczenia odpowiednie do wielkości, zakresu i biznesu, dostępnych zasobów, ilości Danych osobowych i zidentyfikowanych zagrożeń. Te zabezpieczenia są regularnie sprawdzane i testowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych osobowych.

Dostęp do danych osobowych Osób, których dane dotyczą może uzyskać wyłącznie upoważniony personel. Pracownicy VPK Group są świadomi wewnętrznej Polityki prywatności i ochrony danych, wewnętrznej polityki IT i tej informacji o polityce prywatności oraz obowiązków, które są z nią związane.

9. NARUSZENIE OCHRONY DANYCH
Każde naruszenie tej informacji o polityce prywatności lub RODO przez VPK Group można zgłosić, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: dpo@vpkgroup.com. Wszystkie wiadomości e-mail będą odbierane tak szybko, jak to będzie możliwe.

10. ZMIANY
Niniejsza informacja o polityce prywatności będzie aktualizowana tak często, jak to konieczne, w celu odzwierciedlenia najlepszych praktyk w zakresie zarządzania danymi, bezpieczeństwa i kontroli oraz w celu zapewnienia zgodności z wszelkimi zmianami prawnymi.

VPK Group opublikuje najnowszą wersję na swojej stronie internetowej tak szybko, jak to będzie możliwe.

 • ostatnio sprawdzono na dzień: 15.04.2021 r.

Polityka cookies

§ 1 DEFINICJE

 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://aquila.vpk.pl
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.
 • Administrator – firma AQUILA WRZEŚNIA Sp. z o.o., prowadząca działalność pod adresem: ul. Objazdowa 6a, 62-300 Września, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 7891638178, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

§ 2 RODZAJE COOKIES

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu.
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 BEZPIECZEŃSTWO

 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookies wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.
 • Cookies zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookies.

§ 4 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIES

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

§ 5 SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator współpracuje z firmą Google w ramach usług Google Analytics i Google Map, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika. Zapoznaj się Polityką prywatności firmy Google: https://www.google.com/policies/privacy/?hl=pl

§ 6 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych można znaleźć na stronie: http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 WYMAGANIA SERWISU

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.

§ 8 ZMIANY W POLITYCE COOKIE

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookies bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookies zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookies.