• Polityka prywatności i cookies


Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 i 14 RODO administrator ma obowiązek informować osoby, których dane dotyczą, o fakcie i zasadach przetwarzania ich danych osobowych, realizując jeden z najważniejszych obowiązków nakładanych przez RODO – obowiązek informacyjny. RODO kładzie duży nacisk na transparentność w procesach przetwarzania danych osobowych.

W stosunku do wcześniejszych regulacji ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 roku, RODO wprowadza bardzo szeroki katalog informacji, które należy przekazywać osobom, których dane dotyczą. Obowiązek ten powinien być realizowany w każdym przypadku, gdy dane są uzyskiwane od osoby, której dane dotyczą (bezpośrednio lub pośrednio, tzn. poprzez samodzielnie zbieranie danych – np. prowadzenie monitoringu wizyjnego). Obowiązek ten należy również realizować w większości przypadków, gdy dane są zbierane z innych źródeł. 

Wszelkie treści przekazywane w ramach realizowania obowiązku informacyjnego są ujęte w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. Oznacza to również, że treści dotyczące zasad przetwarzania danych muszą być czytelne i zapisanie odpowiednio dużą czcionką (np. powinna mieć ona taką wielkość jak opisy poszczególnych pól formularza, jeśli jest elementem formularza kontaktowego). 

W Spółkach określono m.in. następuje przypadki zbierania danych osobowych, które wiążą się z obowiązkiem przedstawienia osobom, których dane dotyczą klauzul informacyjnych: 

a) osoby, z którymi Spółce koresponduje za pośrednictwem poczty elektronicznej – w tych przypadkach Spółka zbiera takie dane jak adresy e-mail, treść korespondencji, dane kontaktowe podawane w stopkach respondentów; 

b) osoby korzystające ze strony internetowej Spółki – zbieranie m.in. ciasteczek, które na gruncie RODO zostały uznane za dane osobowe; 

c) zbieranie danych osobowych kandydatów do pracy oraz w związku z zatrudnieniem  
(w przypadku pozytywnej decyzji o zatrudnieniu); 

d) zbieranie danych osobowych przedstawicieli kontrahentów w związku ze współpracą ze Spółką; 

e) zbieranie danych w związku z prowadzeniem w Spółce monitoringu wizyjnego.

Poniżej zostały opublikowane odpowiednie klauzule informacyjne, w których znajdziecie Państwo zasady przetwarzania Państwa danych osobowych.

Klauzula – korespondencja elektroniczna

Klauzula – formularz kontaktowy

Klauzula – monitoring

Klauzula – rejestr wejść

Zasadnicza treść uzgodnień współadministratorów w zakresie wypełniania obowiązków RODO 

W związku z zawarciem w dniu 21 marca 2022 r. umowy o współadministrowanie, poniżej prezentujemy zasadniczą treść wspólnych uzgodnień pomiędzy Współadministratorami, które dotyczą naszej odpowiedzialności, w tym w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z RODO.

KIM JESTEŚMY?

Aquila Września sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni (62-300), przy ul. Objazdowej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000236658, NIP: 7891638178, REGON: 300060530 jest Administratorem Wykonawczym.

Aquila Radomsko sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni (62-300), przy ul. Objazdowej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000305498, NIP: 7891699369, REGON: 300825926 jest Współadministratorem B.

Aquila Brzeg sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni (62-300), przy ul. Objazdowej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000486149, NIP: 7891752187, REGON: 302555974 jest Współadministratorem C.

VPK Packaging Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni (62-300), przy ul. Objazdowej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000486551, NIP: 7891752193, REGON: 302568563 jest Współadministratorem D.

Każda ze spółek zwana jest także Stroną oraz łącznie Współadministratorami, Stronami lub Spółkami.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administrator Wykonawczy i Współadministratorzy oświadczają, że przetwarzają Twoje dane osobowe zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO.

2. Administrator Wykonawczy przechowuje wszelką dokumentację dotyczącą współadministrowania, dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności.

3. Administrator Wykonawczy i Współadministratorzy nie przekazują Twoich danych osobowych poza EOG (z wyjątkiem danych zgromadzonych w mediach społecznościowych).

4. Administrator Wykonawczy i Współadministratorzy mogą powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu przy zachowaniu wymogów wynikających z RODO, a w szczególności wymogów z art. 28 RODO.

ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator Wykonawczy oraz Współadministratorzy zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Administrator Wykonawczy oraz Współadministratorzy w celu zapewnienia bezpieczeństwa zapewniają:

 • zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania danych osobowych;
 • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
 • regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania;
 • w miarę potrzeb i możliwości Administrator Wykonawczy oraz Współadministratorzy zobowiązują się do stosowania, tam gdzie ryzyko tego wymaga pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych.

2. Administrator Wykonawczy i Współadministratorzy zobowiązują się do ograniczenia dostępu do Twoich danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych osobowych jest potrzebny dla realizacji wyżej wymienionych celów. Dodatkowo Administrator Wykonawczy i Współadministratorzy zapewniają, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczają wyłącznie osoby, które mają imienne upoważnienie nadane przez Administratora Wykonawczy i Współadministratorów oraz, że osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych zaciągnęły zobowiązanie do zachowania danych osobowych w tajemnicy, a także osoby zostały uprzednio przeszkolone z zasad i przepisów o ochronie danych osobowych.

3. Administrator Wykonawczy jest zobowiązany spełnić wobec Ciebie obowiązek informacyjny dotyczący zasad przetwarzania Twoich danych osobowych.

4. Administrator Wykonawczy zobowiązany jest zgłaszać naruszenia w obszarze danych osobowych organowi nadzorczemu. Administrator Wykonawczy prowadzi rejestr stwierdzonych naruszeń ochrony danych osobowych powstałych w ramach współadministrowania.

REALIZACJA PRAW

We wszelkich sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz kontaktować się zarówno z Administratorem Wykonawczym jak i z Współadministratorami, ale to Administrator Wykonawczy będzie Ci na wszystko odpisywał i pilnował realizacji Twoich praw. Oznacza to, że najlepiej, abyś kierował komunikację w zakresie realizacji Twoich praw do wyznaczonego przez Współadministratorów Inspektora Ochrony Danych.

Inspektor Ochrony Danych – Tomasz Grzybowski

Aquila Września sp. z o.o., ul. Objazdowa 6a, 62-300 Września (z dopiskiem „dane osobowe”)

e-mail: iod@vpkgroup.com

tel.: +48 501 083 482

Polityka cookies

§ 1 DEFINICJE

 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://aquila.vpk.pl
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.
 • Administrator – firma AQUILA WRZEŚNIA Sp. z o.o., prowadząca działalność pod adresem: ul. Objazdowa 6a, 62-300 Września, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 7891638178, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

§ 2 RODZAJE COOKIES

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu.
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 BEZPIECZEŃSTWO

 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookies wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.
 • Cookies zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookies.

§ 4 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIES

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

§ 5 SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator współpracuje z firmą Google w ramach usług Google Analytics i Google Map, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika. Zapoznaj się Polityką prywatności firmy Google: https://www.google.com/policies/privacy/?hl=pl

§ 6 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych można znaleźć na stronie: http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 WYMAGANIA SERWISU

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.

§ 8 ZMIANY W POLITYCE COOKIE

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookies bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookies zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookies.